صحبت به ترکی استانبولی ‘انگلیسی ‘کردی عراق و اذری

متاسفانه شما اجزاه دیدن رزومه‌ها را ندارد.