رانندگی،کار با رایانه،نرم فزار های آفیس

متاسفانه شما اجزاه دیدن رزومه‌ها را ندارد.