بازیگری .کارگردانی .طراحی صحنه . عکاسی. نوازندگی گیتار . مربیگری تاتر کودک . معرق کاری و کارباچوب . رانندگی .

متاسفانه شما اجزاه دیدن رزومه‌ها را ندارد.