۸۰ تا ۱۰۰ هزار یورو در سال

متاسفانه شما اجزاه دیدن رزومه‌ها را ندارد.