۴۰ تا ۶۰ هزار یورو در سال

متاسفانه شما اجزاه دیدن رزومه‌ها را ندارد.