۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ یورو در ماه

متاسفانه شما اجزاه دیدن رزومه‌ها را ندارد.