چگونه در دوره کارآموزی شرکت کنم؟

چگونه در دوره کارآموزی شرکت کنم؟

شما یا فنونی گروپ باید محل کاری برای گذراندن دوره کارآموزی پیدا کنید.

پس از اتمام دوره، مدیر و سرپرست شما باید گواهی کارآموزی را تکمیل کنند. شما نیز بایستی گواهی را شخصاً امضاء کنید.