چند بار می‌توانم برای قبولی در آزمون دانش تلاش کنم؟

چند بار می‌توانم برای قبولی در آزمون دانش تلاش کنم؟

شما پنج فرصت برای قبولی در آزمون غیر جامع نظری و سه فرصت برای قبولی در زیر آزمون عملی دارید.