در حالی که منتظر بررسی سوابق هستم چه کاری می‌توانم انجام دهم؟

در حالی که منتظر بررسی سوابق هستم چه کاری می‌توانم انجام دهم؟

برای مثال می‌توانید شروع به یادگیری زبان سوئدی کنید.