اگر قبلاً در حرفه خود کار کرده باشم می‌توانم از دوره کارآموزی معاف شوم؟

اگر قبلاً در حرفه خود کار کرده باشم می‌توانم از دوره کارآموزی معاف شوم؟

خیر! حتی اگر در حرفه خود کار کرده باشید هم باید دوره کارآموزی را پشت سر بگذارید. حتی داشتن تجربه کاری نیز باعث کوتاه‌تر شدن دوره نمی‌شود.