اگر آزمون را با موفقیت طی نکنم چه اتفاقی می‌افتد؟

اگر آزمون را با موفقیت طی نکنم چه اتفاقی می‌افتد؟

پنج بار برای تکمیل بخش تئوری و سه بار برای تکمیل بخش عملی فرصت دارید. اگر در اولین دوره موفق نشوید پنج سال فرصت دارید.

بعنوان مثال اگر آزمون تئوری را قبل از 1 جولای 2019 گذرانده اما هنوز آزمون عملی را قبول نشده‌اید، فرصت پنج ساله شما از اول جولای 2019 شروع می‌شود.