آیا پس از سه بار مردودی در آزمون نظری، حکم مردودی دریافت می‌کنم؟

آیا پس از سه بار مردودی در آزمون نظری، حکم مردودی دریافت می‌کنم؟

پس از سه بار مردودی در امتحان غیر جامع نظری (طبق قوانین قبلی)‌، می‌توانید دو فرصت جدید برای شرکت در آزمون داشته باشید. در صورت تمایل به شرکت در آزمون، بایستی در بخش آزمون نظری سایت دانشگاه ثبت نام کنید، سپس هیئت ملی بهداشت و رفاه تصمیم جدیدی برای شما خواهد گرفت.