آیا می‌توانم دوره کارآموزی خود را در مکان های مختلف انجام دهم؟

آیا می‌توانم دوره کارآموزی خود را در مکان های مختلف انجام دهم؟

خیر. شما تمام کارهای عملی خود را در یک محل کار انجام می‌دهید. این محل کار است که تصمیم می‌گیرد که آیا گذراندن کارآموزی عملی در آنجا مناسب است یا خیر. گواهی کارآموزی حاوی اطلاعات بیشتری در مورد الزامات محل کار است که نشان می‌دهد چگونه قادر به میزبانی شما هستند.