آیا برای درخواست بررسی تحصیلاتم نیاز به دانستن زبان سوئدی دارم؟

آیا برای درخواست بررسی تحصیلاتم نیاز به دانستن زبان سوئدی دارم؟

خیر. برای بررسی تحصیلات خود نیازی به دانستن زبان سوئدی ندارید (مرحله 1). با این حال به دانستن زبان سوئدی برای گذراندن چندین مرحله تا دریافت مجوز کار نیاز دارید، همچنین در نهایت بایستی مهارت زبان خود را با عرضه گواهینامه یا نمره مرتبط، در هنگام درخواست مجوز کار نشان دهید.